Adatvédelmi nyilatkozat

A Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett Kristályakadémia (www.kristalyakademia.hu domain néven elérhető honlapunk) ügyvezetője Dr. Varga-Sebők Anita, mint a www.kristalyakademia.hu portál üzemeltetőjének Adatkezelési Nyilatkozata.

Adatvédelem

A személyiségi jog és az adatok biztonsága

A www.kristalyakademia.hu honlapot a Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1091 Budapest, Üllői út 25., adószám: 13012465-2-43) működteti.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat a Honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Kristályakadémia weboldalán (kristalyakademia.hu) a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, tanfolyamon való részvételhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A Honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
 • Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25
 • Adószám: 13012465-2-43
 • Telefon: +36 70/414-8349,+3620/2497087
 • Email: gaiastones@gmail.com, oktatasszervezo@gmail.com
 • Ügyvezető: Dr. Varga-Sebők Anita

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A kezelt adatok köre

 • A tanfolyamon résztvevők által megadott személyes adatok:

név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, iskolai végzettség, munkahely e-mail cím,lakcím, levelezési cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó tanfolyamon történő részvételének biztosítása és az egyéni nyilvántartásának végzése. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, úgy- hogy az a személyiségi jogokat nem sérti, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a tájékoztatási felületeken személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatok kezelését és feldolgozását végzi: működteti Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1091 Budapest, Üllői út 25.(adószám: 13012465-2-43) a továbbiakban adatkezelő és adatfeldolgozó.

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Kristályakadémia hírlevelének rendszeres megküldésére, tanfolyami jelentkezések teljesítésére, és az ezekkel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

Adatkezelési alapelvek A Kristályakadémia adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A Kristályakadémia weboldalán (kristalyakademia.hu) kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Gaia Stones Kft.
 • Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, új írások és ajánlatok megküldése e-mailen keresztül,
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • A tényleges adatkezelés helye: 1091 Budapest, Üllői út 25. IV. em. 414.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi és kézi
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók, tanfolyamra jelentkezők, tanfolyamot végzők.

Az adatkérés köre, az adatkezelés célja:

 • Hírlevélre jelentkezés: A hírlevélre jelentkező személyesen saját kezűleg, személyesen adja meg. Ez alapján tudja igénybe venni a hírlevél szolgáltatást.
 • Tanfolyami jelentkezés: az érintett neve, e-mail címe, jelentkezés visszaigazolása érdekében, telefonszáma- az esetleges tanfolyammal kapcsolatos változások azonnali értesítése, valamint tanfolyami időpontról emlékeztető sms küldése céljából, postacíme- a tanfolyamon való részvételt igazoló oklevél postai küldése céljából.
 • Tanfolyami oklevél kézbesítése esetén: az érintett teljes nevét és postacímét a Magyar Postának kézbesítő adatként átadjuk.

Adatkezelés megszüntetése: A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tud leiratkozni. Emellett írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, vagy postai úton valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedről. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Tájékoztatás a cookie-k (sütik), használatáról, kezeléséről

Weblapunk “cookie”-kat használ, de a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ettől függetlenül, ha szeretné, a böngészőjében letilthatja őket, vagy beállíthatja, hogy számítógépe minden egyes cookie elhelyezésénél szóljon. Mivel minden böngésző más és más, ezért nézze meg böngésző súgóját a pontos beállítási információkért. Ha letiltja a cookie-k használatát, akkor az oldal egyes funkciói várhatóan nem fognak működni, és az oldal betöltődési ideje sokkal hosszabb lesz. A felhasználói élmény javítására használjuk őket. Néhány süti szükséges a weboldal alapfunkcióinak használatához, ezeken kívül elemző sütiket is használunk, hogy megtudjuk, mely tartalmak a leghasznosabbak látogatóinknak.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Kristályakadémia hírlevél küldésével kapcsolatban kérjük, ezt részünkre írásban jelezze

 • Név: Gaia Stones Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
 • Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25
 • Adószám: 13012465-2-43
 • Telefon: +36/70 414 8349 (csütörtök: 15-18 óráig),
 • Email: gaiastones@gmail.com, oktatasszervezo@gmail.com
 • Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 25 IV. em. 414.

Jogorvoslat

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja: Hírlevélre történő feliratkozással valamint a tanfolyamra való jelentkezéssel hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adataidat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapul. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.

Tájékoztatás adatkezelésről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Adatkezelés törlése: Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti Alapvető Jogok Biztosának segítségét (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40., panasz@ajbh.hu, https://www.obh.hu/ ).

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név:                              Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:             1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                         +36 1 391 1400

Fax:                               +36 1 391 1410

E-mail:                          ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                         http://www.naih.hu

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Budapest, 2018.05.20

 

A kristalyakademia.hu weboldala, az azon megjelenő cikkek, képek, információk szerzői jogi oltalom alatt állnak, ezért csak a kiadó engedélyével használhatók vagy sokszorosíthatók a személyes használatot meghaladó mértékben. A weboldalon megjelenő tartalmak, adatok, írások, képek tájékoztató jelleggel kerülnek közlésre, az azok használatából eredő károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A kristalyakdemia.hu weboldalon megjelenő hirdetések és partnerinformációk tartalmáért az üzemeltető nem vállal felelősséget.